• online / prezenčne; 8 dní / 36 hod
 • 1. skupina: 19. 6. 2024 – 21. 8. 2024
 • 2. skupina: 3. 7. 2024 – 4. 9. 2024
 • 830€ + 166€ DPH / 8 dní
 • 220€ + 44€ DPH / 1 deň podľa výberu

Chcete si rozšíriť resp. zvýšiť kvalifikáciu v projektovom manažmente? Chcete si osvojiť metodológiu aj zručnosti riadenia projektov a projektových tímov? Chcete efektívnejšie riadiť projekty, či rýchlejšie zavádzať inovácie? Chcete spoznať nové trendy, nástroje a metódy projektového riadenia, aby ste si mohli vybrať ten najvhodnejší?

Pozývame Vás absolvovať program o úspešnom riadení projektov a projektových tímov.

■ PRIHLÁŠKA ■

Neustále zmeny si vyžadujú nové projekty. Nové projekty si vyžadujú ďalších ľudí, čas a financie. Ako to zvládnuť? Je dobré poznať jednoduché a účinné metodiky, efektívne postupy a princípy projektového riadenia. Je dôležité mať schopnosti vnímať potenciál pre tie správne projekty, mať zručnosti pre riadenie projektov a projektových tímov, facilitovať ich tvorbu a ovplyvňovať ich implementáciu.

Program:

1. Projektový manažment v kocke

 • Vymedzenie pojmov projekt a projektový manažment
 • Typy a príklady projektov
 • Životný cyklus a fázy projektu
 • Stanovenie SMART cieľov a úloh
 • Metóda logického rámca (príklady tvorby)
 • Hierarchická štruktúra činností (WBS)
 • Najčastejšie používané nástroje projektového manažmentu

2. Plánovanie, riadenie a kontrola projektu

 • Plánovanie a riadenie zdrojov
 • Plánovanie rizík
 • Plánovanie času a činností, míľniky projektu, Ganttove grafy
 • Kritické faktory úspechu a vytváranie nárazníkov
 • Monitoring
 • Zmeny v rozbehnutých projektoch
 • Projektová dokumentácia, reporting
 • Vyhodnocovanie projektu

3. Projektový tím

 • Postavenie projektového tímu v organizácii
 • Projektový tím (zloženie, počet, roly členov, kompetencie, zodpovednosti)
 • Projektový manažér (osobnosť, kompetencie, zručnosti ap.)
 • Vývoj projektového tímu, úloha manažéra v jednotlivých fázach
 • Vedenie projektového tímu (vlk alebo ovčiarsky pes)
 • Modely spätnej väzby

4. Waterfall + Agile metóda + Scrum

 • Porovnanie, základná terminológia, princípy, hodnoty
 • Porovnanie Waterfall a Agile metodológie
 • Agile manifest, kontribútori, hodnoty, princípy
 • Agile tímy, pracovné prostredie pre Agile projekty
 • Agile softvérová podpora
 • Scrum definícia a terminológia
 • Scrum plánovanie a výkon
 • Scrum Master, tímové prostredie

5. Metodiky riadenia projektov – Prince 2, IPMA, PMBOK

 • PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment)
 • ICB (IPMA Competence Baseline)
 • PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
 • Objasnenie pojmov, metodiky, možností a podmienok certifikácie
 • 7 základných princípov riadenia projektov, 7 tém a 7 procesov
 • Tipy, ako Prince 2 uplatniť na veľké i malé projekty, naprieč rôznymi odvetviami

6. Meetingy projektového tímu

 • Kick-Off meeting
 • Status meeting
 • Operations meeting
 • Close-Up meeting
 • Zásady, najčastejšie chyby, tipy pre efektívne meetingy
 • Vedenie očakávacieho, korekčného a vytýkacieho rozhovoru

7. Facilitačné zručnosti, techniky riešenia problémov a rozhodovania

 • Rozdiel medzi poradou a workshopom (riešiteľským stretnutím)
 • Rozlišovanie obsahu a procesu
 • Divergentné a konvergentné techniky riešenia problémov
 • Kategórie verbálneho správania a ich vplyv na atmosféru a riešenie
 • 7 techník rozhodovania
 • Nácvik zručností facilitátora, zvládanie dysfuknčného správania tímu

8. Ukončenie projektu a implementácia výsledkov projektu do praxe

 • Odovzdanie (Hand-over) požadovaných formálnych výstupov
 • Zdokumentovanie projektu
 • Transfer skúseností pre ďalšie projekty
 • Implementácia

Pre koho je kurz vhodný?

– pre začínajúcich aj seniorných projektových manažérov
– pre riadiacich pracovníkov, manažérov, lídrov inovačných a riešiteľských tímov
– pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť nové nástroje a techniky projektového manažmentu

Čo získate?

Osvojíte si princípy, postupy a metódy projektového manažmentu. Dokážete efektívne naplánovať a hospodárne riadiť projekty, manažovať riziká a zvládať náročné situácie. Zladiť viaceré projekty a nastaviť zmysluplný reporting. Viesť projektové tímy a viesť rôzne formy rozhovorov (očakávací, korekčný, vytýkací). Facilitovať riešiteľské stretnutia a eliminovať dysfuknčné správanie.

Profil absolventa:

– pozná základnú terminológiu a princípy projektového riadenia
– rozumie projektovému cyklu, vie naplánovať projekt a definovať kritické faktory úspechu
– ovláda vybrané metodiky projektového riadenia (napr. Agile management, PRINCE2)
– pozná Waterfall a Agile metódu
– dokáže riadiť projekt hospodárne, robiť korekcie, zabezpečiť termíny a kvalitu výstupov
– vie zostaviť a viesť projektový tím, realizovať očakávací, korekčný a vytýkací rozhovorov
– má facilitačné a prezentačné zručnosti
– dokáže manažovať riziká a zvládnuť náročné situácie
– vie vnímať príležitosti pre nové firemné projekty a podporiť implementáciu inovácií

Forma:

– interaktívny online program, zameraný na riešenie situácií z praxe účastníkov

KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÍSKA CERTIFIKÁT

Otvárame workshopy■ PRIHLÁŠKA ■

Za tím unit QQ sa na vás teší:
Ria Marie Júdová
+421 905 80 40 50,  judova@unitqq.sk

 

Zakladateľka a majiteľka spoločnosti unit QQ. Je nevyliečiteľný optimista so životným krédom “Ak sa chce, dá sa všetko”. Vo svojej kariére prešla viacerými, na prvý pohľad „nezlučiteľnými“ profesiami, vďaka ktorým získala skúsenosti z rôznych oblastí. 25 rokov sa venuje vzdelávaniu, konzultingu a koučingu. Jej programy absolvovalo viac ako 13 tisíc účastníkov.