Mystery Shopping

Komplexné posúdenie kvality poskytovaných zákazníckych služieb, s cieľom minimalizovať stratu klientov a premárnené obchody. Vynikajúci diagnostický nástroj vhodný nielen pre kamenné predajne, ale aj obchodníkov pracujúcich v teréne; pre cestovné kancelárie; banky; reštauračné a hotelové služby; kúpeľné zariadenia a nemocnice, atď. Zmapuje vopred dohodnuté oblasti (obchodný proces, komunikáciu s klientom, premárnené obchodné príležitosti, lojalitu obchodníkov k firme, prostredie). Výstupom sú veľmi konkrétne dáta, rating pracovníkov, potenciál, konkurenčné porovnanie, odporúčania pre zmeny atď.

Mystery Calling

Táto diagnostika je vhodná najmä pre spoločnosti, ktoré majú vysoké percento telefonickej komunikácie a obchodovania s klientmi. Mystery Calling podobne ako Mystery Shopping meria kvalitu komunikácie s klientom, množstvo nespokojných klientov, resp. stratených obchodov z dôvodu nekvality personálu, služieb alebo iných faktorov. Je chybou, ak vlastnou vinou neudržíme/ stratíme klienta, ktorý prejavil záujem a kontaktoval nás.

Prieskumy spokojnosti zákazníkov

Kvalitatívne alebo kvantitatívne prieskumy realizované rôznymi metodikami (od osobných rozhovorov po on-line ankety), podľa požiadaviek klienta s cieľom získať relevantné informácie pre zvýšiť obchodný potenciál spoločnosti.

Konkurenčné porovnanie

Mapovanie konkurencie vo vybraných kritériách  a oblastiach (produkt, cena, procesy, prístup pracovníkov, prostredie atď.) s cieľom urobiť si porovnanie seba voči konkurencii a predovšetkým nastaviť kroky pre zlepšenie konkurenčného postavenia a zvýšenie vlastného obchodného potenciálu na trhu.

Interim manažment

Dočasné začlenenie skúseného externého manažéra do štruktúry spoločnosti, so všetkými kompetenciami a zodpovednosťami spojenými s rolou a pozíciou, ktorú zastáva. Najčastejšie sa jedná o ZMENOVÝ INTERIM (uskutočniť požadovanú zmenu v krátkom čase, napr. krízový manažment), PROJEKTOVÝ INTERIM (riešiť a aplikovať konkrétny interný alebo externý projekt, napr. zaviesť hodnotiaci systém), SUBSTITUČNÝ INTERIM (dočasne obsadiť novovytvorenú alebo uvoľnenú pozíciu, resp. počas práceneschopnosti manažéra ap.)

Infomapping

Až 90% nedorozumení vo firme a zbytočné straty času, nápravy chýb atď. spôsobuje nekvalitná interná komunikácia. Metodika Infomapping hodnotí efektivitu a kvalitu internej komunikácie a spolupráce. Odhalí fungovanie medzi vybranými pozíciami, v rámci tímu, resp. medzi tímami/oddeleniam. Zadefinuje biele miesta, zdvojenia informačných tokov a ďalšie oblasti internej komunikácie a práce s informáciami. Nasmeruje k zmenám pre zlepšenie daného stavu.

Projekty podľa Vášho želania

V súlade s naším krédom byť pre klientov partnerom, realizujeme mnohé špecifické programy cielené na vyriešenie konkrétnych problémov a požiadaviek.