Výzva na dodanie výpočtovej techniky, príslušenstva a softvérového riešenia (február 2022)

Spoločnosť unit QQ, s.r.o., ako verejný obstarávateľ/osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní realizoval prieskum trhu na dodanie tovaru na predmet zákazky, v znení aktuálne platnej Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, ako aj v znení Metodického pokynu CKO č. 14 (verzia 9).

Na základe vyššie uvedeného zverejňujeme Záznam z prieskumu trhu k predmetnej výzve:

Na zobrazenie záznamov pre jednotlivé časti kliknite na príslušný názov v zozname vyššie.